Мэдээд авахад илүүдэхгүй: Microbead гэж юу вэ?

Оон доторхи microbeads Image Link

Хэр их Microbead бидний экосистемд нэвтэрж байна вэ?

Science шинжлэх ухааны сэтгүүлийн 2015 оны судалгаагаар [1], 2010 онд ойролцоогоор 12.7 сая тонн пластик хаягдал далайруу орсон гэж гарсан. Үүнээс 1.5 сая тонн нь микропластик байна. Үүнээс гадна 1.7 сая тонн микропластик ус цэвэрлэх байгууламжийн лагт орсон байдаг. (2019 World Health Organization report on Microplastics in drinking water) [2]. Энэ лагийг ихэвчлэн тариан талбайд бордоо болгон ашигладаг. Хөрсөнд буй энэ лаг, бороон усаар урсгал усанд орж далайруу орох эсвэл газрын гүний усруу орох боломжтой. Тэгснээр микропластик бидний ундны усруу бас орж байгаа гэж үзэж болох юм.

Манайд байгаа microbead-тэй бүтээгдэхүүнүүд………..

Амьтдад болон хүнд нөлөөлөх нөлөөнүүд

Хүний биед микропластик их хэмжээгээр ороход исэлдэлт ихэсч биенд үүсэх стресс нэмэгдэж мөн үрэвсэх шинж тэмдгүүд илрэх боломжтой гэж нэгэн судалгаагаар гарсан байна [5].

  • хоол боловсруулах системд ороод эрчим хүч үйлдвэрлэлд
  • цэнхэр mussel ийн шүүлтүүрийн системд сөргөөр нөлөөлдөг (mussel-дун лавай, хоёр далавчтай нальхан хорхой)
  • сүүн тэжээлт амьтдын дархлааны системд
  • замагны фотосинтезийн урвалд
  • үрэвслийн эсрэг тэмцэгчидэд
  • лизосомын тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулна (лизосом нь хоол боловсруулах энзимүүдийг агуулдаг)
  • haemocyte-ийг ихэсгэдэг (haemocyte-сээр нуруугүй амьтад болох хавч, чийгийн улаан болон эмгэн хумс гэх мэт амьтдын дархлааны системийн гол эсүүдийн нэг)

Microbead-ийг хорих үйл явц

Ocean conservancy, Plastic Pollution Coalition and 5 Gyres гэх мэт сайн дурын байгууллагууд идэвхтэй тэмцсэний үр дүнд үйлдвэрлэгчид өөрсдөө хорих хууль батлагдахаас өмнө microbead-тэй бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт дээр ажиллахаа больж байсан. Гэвч эдгээр үйлдвэрлэгчид зөвхөн өндөр хөгжилтэй, асуудлын талаар мэдлэгтэй газруудад л арга хэмжээ авч эхэлсэн нь таагүй. Тиймээс, бид өөрсдөө маш их мэдлэгтэй мөн тэмцэх сэтгэлтэй байснаар ирээдүйн эрүүл орчныг авч үлдэх ёстой болсон цаг үе юмсанжээ.

Та юу хийж чадах вэ?

  1. Microbead-тэй бүтээгдэхүүнээс татгалзах. Ихэнхдээ, түүхий эдийн жагсаалт дээрээ Polypropylene, Polyethylene гэх мэт нэрээр нэрлэгддэг. Илүү их мэдээллийг доорхи вэбсайтнаас үзнэ үү.
Link: https://www.beatthemicrobead.org

--

--

English blog: bit.ly/3H1Xour Lifestyle: bit.ly/3mryrRb ChemE&Chemistry videos: bit.ly/3pkikqG

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store