Мэдээд авахад илүүдэхгүй: Microbead гэж юу вэ?

Оон доторхи microbeads Image Link

Хэр их Microbead бидний экосистемд нэвтэрж байна вэ?

Манайд байгаа microbead-тэй бүтээгдэхүүнүүд………..

Амьтдад болон хүнд нөлөөлөх нөлөөнүүд

  • хоол боловсруулах системд ороод эрчим хүч үйлдвэрлэлд
  • цэнхэр mussel ийн шүүлтүүрийн системд сөргөөр нөлөөлдөг (mussel-дун лавай, хоёр далавчтай нальхан хорхой)
  • сүүн тэжээлт амьтдын дархлааны системд
  • замагны фотосинтезийн урвалд
  • үрэвслийн эсрэг тэмцэгчидэд
  • лизосомын тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулна (лизосом нь хоол боловсруулах энзимүүдийг агуулдаг)
  • haemocyte-ийг ихэсгэдэг (haemocyte-сээр нуруугүй амьтад болох хавч, чийгийн улаан болон эмгэн хумс гэх мэт амьтдын дархлааны системийн гол эсүүдийн нэг)

Microbead-ийг хорих үйл явц

Та юу хийж чадах вэ?

  1. Microbead-тэй бүтээгдэхүүнээс татгалзах. Ихэнхдээ, түүхий эдийн жагсаалт дээрээ Polypropylene, Polyethylene гэх мэт нэрээр нэрлэгддэг. Илүү их мэдээллийг доорхи вэбсайтнаас үзнэ үү.
Link: https://www.beatthemicrobead.org

--

--

--

English blog: bit.ly/3H1Xour Lifestyle: bit.ly/3mryrRb ChemE&Chemistry videos: bit.ly/3pkikqG

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pearl Puba

Pearl Puba

English blog: bit.ly/3H1Xour Lifestyle: bit.ly/3mryrRb ChemE&Chemistry videos: bit.ly/3pkikqG

More from Medium

Dearest Gentle Reader… Did you miss me?

The Colour Green.

Schadenfreude?!

teleport